ฎอริก อับดุลฆอนิย์ ดะอูบ - ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม