അബ്ദു റഷീദ് സൂഫി - അബു ഉമറില് നിന്നുള്ള സൂസിയുടെ നിവേദനം