അബ്ദുല്ല അവദ് അല് ജുഹനി - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്