അബ്ദുല് അസീസ് അല് അഹ്മദ് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്