അബ്ദുല്ല അല് കന്ദറീ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്