മുഹമ്മദ് ഹഫസ്അലീ ( മലേഷ്യ) - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്