സയ്ദ് അബ്ദുറഹ്മാന് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്