മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ - കസാഇയില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം