ഇബ്റാഹീം അല് ജുര്മീ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്