അല് ഉയൂന് അല് കൂഷീ - നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്