سیدین عبدالرحمن ( من مالیزیا ) - روایت حفص از عاصم